ÖVRIGA HANDLINGAR

Vi hjälper dig med olika handlingar i samband med överlåtelser eller förvärv. Det  kan gälla olika ansökningar (t ex jordförvärvstillstånd eller olika rättigheter), registreringar (t ex vid överlåtelse av arrenderätt eller aktier), beskattning och deklaration (överlåtelsevinst, arvsbesktttning, gåvobeskattning, generationsväxling mm). Här följer några exempel:

Jordförvärvstillstånd
Om du saknar åländsk hembygdsrätt men vill köpa fast egendom på Åland behövs ett jordförvärvstillstånd. Likaså om ett företag köper fast egendom behövs jordförvärvstillstånd.  Vi informerar och hjälper dig med ansökan och handlingar som behövs.

Lagfart
Lagfart innebär att äganderätten till fast egendom (fastigheter, kvotdelar, outbrutna områden samt andelar i samfällda områden) registreras och skrivs in i lagfarts och inskrivningsregistret. Den som förvärvar fast egendom är skyldig att inom 6 månader från förvärvet ansöka om lagfart.

Bouppteckning och arvsskifte
Vi står till tjänst vid uppgörande av bouppteckning och arvsskifte. Bouppteckning skall förrättas inom 3 månader från dödsfallet. På ansökan kan skatteverket förlänga tiden. Arvsskifte kan ske i samband med bouppteckning eller senare i oskiftat bo.   

Gåvobrev, Testamenten, Äktenskapsförord, Samboavtal
Dessa är ett plock av olika avtal och juridiska handlingar vi står till tjänst med. Någon av dessa kan bli aktuella om du tänkt överlåta egendom såsom gåva eller funderar på hur kvarlåtenskapen skall fördelas och önskar uppgöra ett testamente, om ni fundrar på giftorätten och önskar uppgöra äktenskapsförord eller för sambor som funderar på samboavtal. Kontakta oss för mer information om dessa.

 

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter