OFFENTLIGT BEVITTNANDE

En fastighetsöverlåtelse bör alltid bevittnas av offentligt köpvittne (Jordabalk 2:1) Köpvittnet kontrollerar parternas identitet och intygar att affären uppgjorts såsom lagen förutsätter (Jordabalk 2:1) och bevittnar överlåtelsen. Köpvittnet meddelar överlåtelsen till myndigheterna (lantmäteriverket). Som offentligt köpvittne kan fungera enbart en person som fått denna befogenhet genom utnämning av lantmäteriverket eller å tjänstens vägnar. Inger Lyyski är av lantmäteriverket utsedd till offentligt köpvittne, som du kan anlita även för din privata överlåtelse. Kontakta oss för bevittnande även med kort varsel. För bevittnande uppbärs en av myndighet fastställd avgift på 120 €.

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter