Juridiska tjänster

Som komplement till fastighetsförmedling hjälper vi även till med ett brett sortiment av juridiska tjänster.

Om du exempelvis gör en fastighetsaffär utan mäklare inblandad kan det kännas bra att de handlingar som hör till överlåtelsen utformas på ett professionellt och korrekt sätt. Fråga oss så hjälper vi dig att upprätta köpebrev, offentligt bevittnande och ser till att alla behövliga handlingar finns tillgängliga. Vi hjälper även gärna till med att upprätta andra avtal och handlingar.

Ett urval av det vi kan hjälpa dig med

 

Köpebrev och annan överlåtelsehandling

Även om vi inte sköter om förmedlingsuppdraget vid din fastighetsaffär kan vi hjälpa er med uppgörande av överlåtelsehandling. Att göra upp köpebrev eller annan överlåtelsehandling med kompletta handlingar och bilagor kräver särskild noggrannhet, och vi rekommenderar att ni låter oss sköta uppdraget. Då viktiga dokument görs med omsorg, behöver inte missförstånd och meningsskiljaktigheter uppstå i efterhand.

Offentligt bevittnande

En fastighetsöverlåtelse bör alltid bevittnas av offentligt köpvittne (Jordabalk 2:1). Köpvittnet kontrollerar parternas identitet och intygar att affären uppgjorts såsom lagen förutsätter och bevittnar överlåtelsen. Köpvittnet meddelar överlåtelsen till myndigheterna (lantmäteriverket). Som offentligt köpvittne kan fungera enbart en person som fått denna befogenhet genom utnämning av lantmäteriverket eller å tjänstens vägnar. Kontakta oss för bevittnande även med kort varsel.

Jordförvärvstillstånd

Om du saknar åländsk hembygdsrätt men vill köpa fast egendom på Åland behövs ett jordförvärvstillstånd. Likaså om ett företag köper fast egendom behövs jordförvärvstillstånd. Vi informerar och hjälper dig med ansökan och handlingar som behövs.

Lagfart

Lagfart innebär att äganderätten till fast egendom (fastigheter, kvotdelar, outbrutna områden samt andelar i samfällda områden) registreras och skrivs in i lagfarts och inskrivningsregistret. Den som förvärvar fast egendom är skyldig att inom sex månader från förvärvet ansöka om lagfart samt att erlägga överlåtelseskatt på sitt förvärv.

Bouppteckning, avvittring, arvskifte

Vi står till tjänst vid uppgörande av bouppteckning, avvittring och arvskifte. Bouppteckning skall förrättas inom 3 månader från dödsfallet. På ansökan kan skatteverket förlänga tiden. Avvittring och arvskifte kan ske i samband med bouppteckning eller senare i oskiftat bo.

Gåvobrev, Testamenten, Äktenskapsförord, Samboavtal

Dessa är ett urval av olika avtal och juridiska handlingar vi kan hjälpa dig med. Om du har tänkt överlåta egendom såsom gåva eller funderar på hur kvarlåtenskapen skall fördelas, om du vill uppgöra ett testamente, om ni funderar på vad giftorätten innebär, kanhända funderar ni på vad äktenskapsförord eller samboavtal skulle innebära. Välkomna att kontakta oss, vi informerar er samt hjälper er att hitta svaren.

Ytterligare handlingar som kan bli aktuella och som vi kan hjälpa dig med är bl a:

  • olika avtal ss hyresavtal, besittningsavtal, andra civilrättsliga avtal
  • beskattningsfrågor
  • andra juridiska frågor